Alevikuselts

You are here:

Vaida Alevikuselts on registreeritud 30.04.2009

Alevikuseltsi eesmärk on aleviku inimsõbraliku elukeskkonna ning traditsioonide alalhoidmine ja arendamine. Koostöö teiste organisatsioonidega, s.h avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.

Seltsi juhib 2-liikmeline juhatus, sellesse kuuluvad Raili Salvet ja Hanna Loore Piiriste

Alevikuselts lähtub oma tegevuses põhikirjast ja Vabaühenduste Eetikakoodeksis sätestatud eetilise tegevuse põhimõtetest.