Põhikiri

You are here:


MITTETULUNDUSÜHINGU VAIDA ALEVIKUSELTSI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Vaida Alevikuselts (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harju maakond, Vaida alevik.
1.2 Mittetulundusühingu põhilisteks eesmärkideks on:
1.2.1 koostöö kohaliku omavalitsusega;
1.2.2 aleviku majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine;
1.2.3 tervisliku eluviisi ja spordi edendamine alevikus;
1.2.4 meelelahutusürituste korraldamine ja aleviku laiemale üldsusele tutvustamine;
1.2.5 heategevuslik tegevus, aleviku inimsõbraliku elukeskkonna ning traditsioonide
alalhoidmine ja arendamine;
1.2.6 ühingu põhitegevuse toetamiseks erinevate teenuste arendamine ja pakkumine;
1.2.7 turvalisuse tõstmine ja arendamine alevikus;
1.3 Oma eesmärkide saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:
1.3.1 viiakse ellu kogukonda ja elukeskkonda edendavaid projekte;
1.3.2 korraldatakse kogukonnas erinevaid sündmuseid, üritusi, koosolekuid jne;
1.3.3 esindab aleviku elanikke, kaitseb nende huve ja seaduslikke nõudmisi;
1.3.4 säilitatakse ja eksponeeritakse kultuuripärandit;
1.3.5 korraldab oma ühingu liikmetele ühendavaid ja kaasahaaravaid üritusi, koosolekuid,
koolitusi jne.;
1.3.6 pakutakse erinevaid põhitegevuse elluviimise rahastamiseks vajalikke teenuseid;
1.3.7 arendatakse eesmärkide saavutamist toetavat koostöövõrgustikku nii Eestis kui
rahvusvahelisel tasandil;
1.3.8 teeb koostööd teiste organisatsioonidega, s.h avalik- ja eraõiguslike juriidiliste
isikutega;

II LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise
ja väljaarvamise korraldab Ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija Ühingu juhatusele lihtkirjaliku või
digitaalallkirjastatud avalduse, mille Ühingu juhatus vaatab läbi 1 kuu jooksul avalduse
laekumisest, otsustades Ühingusse vastuvõtmise või sellest keeldumise.
2.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset
teavet Ühingu tegevuse kohta.
2.4 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab Ühingu üldkoosolek.
2.5 Ühingust väljaastumiseks esitab Ühingu liige Ühingu juhatuse lihtkirjaliku või
digiallkirjastatud avalduse, mille Ühingu juhatus rahuldab selle kättesaamisel.
2.6 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.6.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.6.2 on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.7 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl.
Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku või
digiallkirjastatud volikirjaga.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vastavalt vajadusele, kuid jooksvast
tegevusest aru andmiseks ja Ühingu oluliste tegevussuundade seadmiseks mitte harvemini
kui kord aastas, teatades Üldkoosoleku kokkukutsumisest ette vähemalt 7 päeva.
Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Üldkoosolekul võetakse vastu otsused
lihthäälteenamusega kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui
koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
3.5.1 ühingu igapäevategevuse korraldamine;
3.5.2 ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
3.5.3 ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
3.5.4 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
3.5.5 ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
3.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga
organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 01.07.2024. a